Podmienky ochrany osobnych udajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Podolec Michal, IČO 68874421, so sídlom Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9 - Střížkov (ďalej len: "prevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

Adresa: Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9 - Střížkov

Email:    info@stolnyfutbal.eu

Telefon: +421 944 986 321

3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac konkrétnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov sú: 

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

 2. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.

3. Prevádzkovateľ nevykonáva/nevykonáva automatické individuálne rozhodnutia v zmysle článku 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas.

IV. Obdobie uchovávania údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, najdlhšie však po dobu .... rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby  

 • podieľajúcich sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
 • poskytovanie služieb pre prevádzku e-shopu Fotbalky.eu a ďalších služieb súvisiacich s prevádzkou e-shopu,
 • poskytovanie marketingových služieb.

  2. Prevádzkovateľ neprenáša/neplánuje preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.  

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
 • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
 • Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

 2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v papierovej podobe, najmä ...

3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len osoby poverené prevádzkovateľom.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobudnú účinnosť 3.5.2021.