Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti
StolnyFutbal.eu, Michal Podolec
so sídlom Varnsdorfská 330/19,190 00,Praha 9,Česká republika
identifikačné číslo: 68874421
zapísané v živnostenskom registri od 03.02.1999
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.stolnyfutbal.eu

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti StolnyFutbal.eu,Michal Podolec,so sídlom Varnsdorfská 330/19,190 00,Praha 9, identifikačné číslo: 68874421,zapísané v živnostenskom registri od 03.02.1999 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.89/2012 Zb., občianský zákonník,v znení neskorších predpisov (ďalej len „občianský zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kupnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.Internetový obchod je predávajúcim provozovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.stolnyfutbal.eu (ďalej len „webová stránka“),a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
  2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady,kedy osoba,ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho,je právnickou osobou či osobou,čo jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
  3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kupnej mluve.Odlišné ujednania v kupnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nezdielnou súčasťou kupnej zmluvy.Kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kupnú zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.
  5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť,či doplňovať.Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia obchodných podmienok.
 2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

  1. Na základe registrácie kupujúceho vytvorenej na webovej stránke,môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.Zo svojho uživatelského rozhrania môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru (ďalej len ,,užívateľský účet“).V prípade,že to webové rozhranie obchodu umožňuje,môže kupujúci prevádzať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akéjkoľvek ich zmene povinný aktualizovať.Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nepostrádateľných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
  5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet,a to predovšetkým v prípade,kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kupnej zmluvy (aj obchodných podmienok).
  6. Kupujúci berie na vedomie,že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite,a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwérového vybavenia predávajúceho,prípadne údržbo hardwarového a softwerového vybavenia tretích osôb.
 3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Celá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
  2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to aj uvedenie cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou .Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu ,kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.
  3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
  4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:
   1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku webového rozhrania obchodu),
   2. spôsob platby kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
   3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len „objednávka“).
  5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „ dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
  6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).
  7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptáciou),ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
  8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní nákupnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si platí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

   1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
    • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
    • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 29454559282/1100,uvedený u spoločnosti Tatra banka,a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“),
    • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay,
    • bezhotovostne platobnou kartou,
    • prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.
  1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
  2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6. obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru napred.
  3. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je nákupná cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
  5. Predávajúci je oprávnený, predovšetkým v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dostatočnému potvrdeniu objednávky (čl.3.6.),požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníku sa nepoužije.
  6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  7. Pokiaľ je v obchodnom styku obvyklé alebo pokiaľ je stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad-faktúru. Predávajúci je platca dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad-faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
  8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.
 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia §1837 občianskeho zákonníku nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlemu skazeniu sa, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
  2. Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto doba odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v čase uvedenom v predošlej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mimo iné na adresu provozovne predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@stolnyfutbal.eu.
  3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
  4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo doloží, že tovar predávajúcemu odoslal.
  5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
  6. V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
  7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
  8. Pri odstúpení od zmluvy zasielajte tovar spolu s formulárom o Odstúpení od zmluvy, ktorý je k stiahnutiu Tu.
 6. PREVOZ A DODANIE TOVARU

  1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto okamžite oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenie obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho za zodpovednosť za poruchy tovaru a ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
  5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri prevoze tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.
  6. Cena dopravy - viď. stránka DOPRAVA A PLATBA
 7. PRÁVA Z POŠKODENÉHO PLNENIA

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z poškodeného plnenia sa riadi obecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925,§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa,v znení neskorších predpisov).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar nemá poškodenie. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a pokiaľ chýba dohoda, má tieto vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi predvedenej,
   2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   3. tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutého vzorku alebo predlohe, pokiaľ bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
   4. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ak sa prejaví poškodenie v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol poškodený už pri prevzatí.
  4. Predávajúci má povinnosť z poškodeného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z poškodeného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z poškodenia, ktoré sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu na obvyklý účel alebo, že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu poškodenie tovaru oprávnene, nebeží doba pre uplatnenie práv z poškodeného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú kupujúci nemôže poškodený tovar používať.
  5. Ustanovenia uvedené v čl. 7.4. obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na poškodenie, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na poškodenie odpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z poškodeného plnenia kupujúcemu náleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je poškodený, alebo kupujúci poškodenie sám spôsobil.
  6. Práva zo zodpovednosti za poškodenie tovaru sa uplatňujú u predávajúceho. Ak je však v potvrdení vydanom predávajúcim ohľadne rozsahu práv zo zodpovednosti za poškodenie (v zmysle ustanovení § 2166 občianskeho zákonníku) uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený k prevedeniu opravy. S výnimkou prípadov, kedy k prevedeniu opravy určená iná osoba podľa predošlej vety je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek predajni , v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy má kupujúci právo uplatniť, čo je obsahom reklamácie a akým spôsobom vybavenie reklamácie kupujúci požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, ako aj potvrdenie o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutej reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje i na iné osoby určené predávajúcim k prevedení opravy.
  7. Práva zo zodpovednosti za poškodenie tovaru môže kupujúci konkrétne uplatniť elektronickou poštou na adrese info@stolnyfutbal.eu.
  8. Kupujúci dá vedieť predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení poškodenia, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení poškodenia. Prevedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí, ak požiada kupujúci opravu poškodenia, ktoré sa ukáže ako neopraviteľné.
  9. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 7.2. obchodných podmienok, môže kupujúci požadovať i dodanie nového tovaru bez poškodenia, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe poškodenia neprimerané, ale pokiaľ sa poškodenie týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe poškodenia neúmerné, hlavne ak je možné poškodenie odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie poškodenia. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstraniteľného poškodenia, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení. V takom prípade má kupujúci i právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez poškodenia, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez poškodenia, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako i v prípade, že predávajúci nevyrieši nápravu v primeranej dobe alebo že by riešenie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné problémy.
  10. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich zo zodpovednosťou predávajúceho za poškodenie môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.
 8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

  1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
  2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.
  3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@stolnyfutbal.eu. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
  4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcich sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov mezdzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
  5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2,internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21.mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie riešenia spotrebiteľských sporov on-line).
  6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
  7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníku.
 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o kúpnej zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
  2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.
 10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

  1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov ( zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu či na telefónne číslo kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl.13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
  2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, aby nedochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. DORUČOVANIE

  1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predošlej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ak by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení čl.6 odst. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17.júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).
  2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neurčité, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmyslom je neplatnému ustanoveniu sa čo najviac priblížiť. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
  3. Kúpna zmluva s obchodnými podmienkami je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
  4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie StolnyFutbal.eu., Malá pláň 330, 542 21 Pec pod Sněžkou, adresa elektronickej pošty info@stolnyfutbal.eu, telefon 0944 986 321.

V Prahe dňa 24.06.2019