Reklamačný poriadok

Reklamácia tovaru a sortimentu v internetovom obchode StolnyFutbal.eu sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníku (predovšetkým Občiansky zákonník Oddiel štvrtý- Zvláštne ustanovenie o predaji tovaru v obchode) a zákonom na ochranu spotrebiteľa ( Zákon 634/1992 Zb. zo dňa 16.decembra 1992 o ochrane spotrebiteľa).

Priebeh reklamácie:

Okamžikom prevzatia tovaru sa stáva kupujúci vlastníkom tovaru, zároveň začína záručná lehota na tento tovar v dĺžke 24 mesiacov. Ako záručný list pritom slúži "dodací list", priložený k tovaru. Záruka sa vzťahuje na všetky zjavné i skryté poškodenia tovaru, poškodenia, ktoré sú nezlučiteľné s funkčnosťou tovaru a jeho využiteľnými vlastnosťami. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar vykazuje poškodenie, má právo tovar reklamovať u predajcu ( StolnyFutbal.eu). U poškodení, ktoré sa dajú odstrániť, má kupujúci právo, aby boli bezplatne, včas a riadne odstránené, a to bez zbytočného odkladu. U poškodení, ktoré sa nedajú odstrániť má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má následne i kupujúci v prípade poškodení , ktoré sa síce dajú odstrániť , ale znemožňujú kupujúcemu pre opätovné vyskytovanie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení tovar riadne používať.

V prípade reklamácie tovaru podá kupujúci túto reklamácie nasledujúcim spôsobom:

  • a) podá reklamáciu zaslaním emailu na adresu info@stolnyfutbal.eu
  • b) podá reklamáciu zaslaním doporučeného listu na adresu: Michal Podolec – StolnyFutbal.eu, Varnsdorfská 330/19, 190 00 Praha 9. Pri podaní reklamácie uveďte prosím číslo Vašej objednávky (je na dodacom liste) a popis zistených porúch tovaru a ich prejavy. Zároveň uveďte, aký spôsob ďalšej komunikácie v ďalšom riadení preferujete :písomný styk či elektronický styk (e-mail). Zároveň uveďte, čo od reklamácie očakávate – výmenu tovaru, opravu tovaru či vrátenie finančných prostriedkov, za tovar zaplatených.

Po podaní reklamácie rozhodne predávajúci (StolnyFutbal.eu) o ďalšom postupe a do 3 pracovných dní zoznámi s rozhodnutím kupujúceho (prostredníctvom komunikačného kanálu, ktorý kupujúci pri podaní reklamácie zvolil), prípadne navrhne ďalší postup reklamácie – v prípade prijatia reklamácie bude kupujúci vyzvaný, aby tovar (riadne zabalený) spoločne s kópiou daňového dokladu zaslal na adresu predajcu (viď kontakty) ako doporučený balík Slovenskej pošty ( ale nie ako dobierku, nebude prijatá). Podľa výberu kupujúceho potom bude kupujúcemu zaslané na ním uvedenú adresu opravený tovar (maximálne do 30 dní alebo podľa zmluvy s kupujúcim) alebo zaslaný tovar nový (maximálne do 30 dní), prípadne, ak odstúpi kupujúci od zmluvy, budú mu zaslané finančné prostriedky, ktoré vynaložil na zakúpenie tovaru, a to buď na bankový účet (jeho číslo kupujúci uvedie pri podaní reklamácie) alebo poštovou poukážkou Slovenskej pošty ( na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri podaní reklamácie). Poštovné poplatky, vynaložené kupujúcim na reklamačné riadenie, StolnyFutbal.eu nehradí.

StolnyFutbal.eu neručí za škody, spôsobené na zásielke prepravcom (Slovenskou poštou), pokiaľ vám je zásielka doručená poškodená (roztrhaný, zjavne zdeformovaný, otvorený transportný obal a pod.), je zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v opačnom prípade sa StolnyFutbal.eu zriekajú všetkých záväzkov, ktoré pre ne z tohto reklamačného poriadku plynú, a zákazníkovým partnerom pre reklamáciu sa stáva dopravca (Slovenská pošta).

Reklamačný list ku stiahnutiu TU.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1.3.2009 Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.